கருமை நிறம்

கருமை நிறம் !
பெருங்காலம் கடந்த தமிழன் வாங்கிய வரம் !
கொள்ளை கொள்ளும் கறுப்பழகும் 
கொள்ளை கொண்ட அவன் அழகும்
கைதட்டி சொல்லுமடா - 
மறத்தமிழன் மறந்த கதை !

கண் விழிக்கும் குழந்தை - முதலில் 
கண்ட நிறம் கறுப்பு ! - அவன் 
மூச்சடங்கி போன பின்பு செல்லும்
கல்லறையும் கறுப்பு !

முதலிலும் முடிவுலும் 
              முன் பின் இணைப்பாய் கறுப்பு !
கனவிலும் கருவறையிலும் 
                 காரணமாய் கறுப்பு !

வண்ணங்களில் அழகு என்றால்
                 கொள்ளை கொள்ளும் கறுப்பு !
வண்ணமெல்லாம் ஒன்று சேர்ந்தால்
                உதயமாகும் சிறப்பு !

போராளிகளின் போர்கால 
                   நண்பன் இவன் !
ஏமாளிகளின் இடைக்கால 
                  நண்பன் இவன் !

காதலில் தோற்றவர்கள் 
           கருமை நிற தாடி கொண்டது - காதலுக்கு
எதிர்ப்பை காட்ட அல்ல !- 
             காதலின் சிறப்பை காட்ட !

கலக்களெல்லாம் கறுப்புதான்!
            நம்ம காமராஜர் கறுப்புதான்!
சூப்பரெல்லாம் கறுப்புதான் 
           நம்ம சூப்பர் ஸ்டாரும் .....!

நிலையான நிறம் கறுப்புதான் !- மிக 
             கலையான நிறம் கறுப்புதான் !
            1 Comments:


super perumalu..keep it up..machi..


Post a Comment