வாழ்க்கைப் படிகள்!

வாசல் என்ற ஒன்று உள்ளதே
வழக்கதிற்காக  அல்ல !- அங்கு
வாய்ப்பு ஒன்று உள்ளது என்பதற்காக !

வாய்ப்பு என்ற ஒன்று உள்ளதே
வாக்கியதிற்காக அல்ல ! -உன்
வளர்ச்சியின் நோக்கதிற்காக !

வளர்ச்சி என்ற ஒன்று உள்ளதே
உன் உயர்வை குறிக்க அல்ல !- உன்
நிலையை என்றும் உனக்கு உணர்த்த !

உயர்வு என்ற ஒன்று உள்ளதே
மற்றவர்களை மட்டபடுத்த அல்ல !

நீ என்றும் மற்றவர்களின்  நினைவில்
                 மறையாமல் நிற்க !


0 Comments:

Post a Comment