நண்பேன்டா...!! நட்புடா..!!

நட்பும் மப்பும் ஒன்றேயடா- ரெண்டும் 
       துட்டின் மதிப்பு அறியாதடா!
கற்பில் கூட களங்கமடா - அது 
      காசுக்காக ஒதுங்குதடா! - நட்பு 
 வெட்டி எடுக்கும் வைரமடா - அதை 
         வெட்டும் உரிமை உன்னதடா !

பணக்கட்டில் அடங்க பழக்கமடா ! 
      மனக்கட்டில் அடங்கா கடவுளடா!
 நிழல் போல் ஒட்டி வளரும் சொந்தமடா -
     நிலையாய் தட்டி கொடுக்கும் நட்பேயடா!

மொத்த உலகமும் நட்பில் அடங்குதடா ! - 
        மொத்தமாய் பார்த்தல் நட்பே உலகமடா!
1 Comments:


Super da machi.... :)


Post a Comment